RODO

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu wizyjnego w szkole.

Przetwarzanie danych z monitoringu

Regulamin przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

Coś dodatkowego

kolejny dokument o danych osobowych

Dzialamy zgodnie z RODO

Inspektor ochrony danych obsługujący jednostki organizacyjne GMT w zakresie ochrony danych osobowych.

Od dnia 14.01.2022 r. stanowisko Inspektora Ochrony Danych w jednostkach obsługiwanych przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych obejmie p. Jakub Rutkowski. Adres e-mail: j.rutkowski@tcuw.torun.pl lub rodo1@tcuw.torun.pl , tel.: 56 611 89 92 od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 16:00.
Pani Magdalena Lorenc pozostanie w najbliższym czasie na stanowisku Zastępcy IOD dla jednostek obsługiwanych,

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich jest Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą przy ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, reprezentoway przez Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich..

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. ani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Dzialamy zgodnie z RODO

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

§ 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2. Celem monitoringu wizyjnego jest: 1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, 2) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 3) ochrona mienia.

§ 3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu.

§ 4. 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu położone przy ul. Osikowej 15 -17 (budynek szkoły, Internat szkoły, Warsztaty szkolne) oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowym związkom zawodowym.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z: 1) kamer rejestrujących obraz, 2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu przy ul. Osikowa 15/17 (budynek szkoły, Internat szkoły, Warsztaty szkolne).

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5. 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w zakładce "RODO" zamieszcza się następującą klauzulę: "Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 22 2 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.). Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 56 611 89 92. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Nagranie nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegały profilowaniu. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§ 6. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7. 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje: 1) numer porządkowy kopii, 2) okres, którego dotyczy nagranie, 3) źródło nagrania, np. kamera nr ......., 4) datę wykonania kopii, 5) dane i podpis osoby, która sporządziła kopię, 6) w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis, 7) w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8. Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu w zakładce "RODO".

Dzialamy zgodnie z RODO

Regulamin przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

Administratorem przetwarzanych danych wizyjnych jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 22 2 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.).

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu, dane ulegają zniszczeniu.

Nagranie nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą podlegały profilowaniu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 56 611 89 92, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

Skip to content